Information om området

Koloniträdgården Kaprifolen ligger i anslutning till Märstaån väster om den grusväg som leder in i Steningedalens naturreservat. Öster om denna väg finns öppen åkermark som idag används för bete. Området sluttar svagt från Märstaån upp mot Steninge allé. I norr
sluttar marken starkare upp mot Steninge allé och längst i väster mynnar ett tunnelpåslag till Käppalatunneln. Marken närmast Märstaån ligger mycket lågt. Stora delar av året ligger
grundvattnet i samma nivå som ån, d.v.s. Mälarens höjd. Marken närmast ån är därför inte odlingsbar. Upplandsleden passerar området. Den följer Steninge allé från väster och leder
via grusvägen in genom naturreservatet och vidare ner mot Rosersbergs slott.

Landskapsbild
Landskapets öppna karaktär ska bevaras. Skyddande läplanteringar kan komma att
behövas. Dessa samordnas med den inramning av området som kommunen ansvarar för.
Geotekniska förhållanden
Höga markvattenförhållanden i Märstaåns närhet kan medföra att marknivån, i delar av
odlingsområdet, behöver höjas något.
Radon
Planområdet ligger inom lågriskområde för radon enligt kommunens översiktliga kartering.
Fornlämningar
Väster om befintlig infart, i slänten upp mot Steninge allé, finns en fornlämning markerad
på kartan. Denna ligger inte inom planområdet och kommer inte att beröras av
förändringar.
Vid anläggning av vägar, parkering m.m. ska förekomst av fornlämningar bevakas.

Bebyggelseområden

Bebyggelse
Inom planområdet finns ett klubbhus och ett 30-tal kolonistugor och bodar av varierande
kvalitet. Dessa har inte något dokumenterat kulturhistorisk värde. Dessa byggnader kan
bibehållas i oförändrat skick, om de inte strider mot reglerna i det arrendeavtal som gällde
då de byggdes. Detta gäller även om kolonilotten underskrider 200 m2.
Planen ger utrymme för en gemensam byggnad med en största yta av 100 m2 BYA.
Byggnaden är avsedd för samvaro, hygien m.m. och utformas som en enkel träbyggnad
med sadeltak. Denna byggnad ska vara ansluten till vatten, avlopp och elnät. Förfasadmaterial, takmaterial och kulörer gäller i princip samma regler som för kolonistugorna.
Stugor och förråd ska byggas med plint- eller balkgrund. De ska ha träfasad som målas med slamfärg, oljelasyr eller liknande i en skala av varma jordfärger. Taket ska utformas som sadeltak, pyramidtak eller pulpettak och ha en lutning av 20-35°
Takbeläggning på kolonistuga/förråd ska vara av papp, mörkgrå eller röd. Växthus ska byggas med partier av glas eller motsvarande.

Idéskiss


På en kolonilott om minst 200 m2 får kolonistuga/förråd, med en byggnadsyta som ej överstiger 12 m² BYA, byggas. Utöver detta får ett separat växthus, med en byggnadsyta
som ej överstiger 6 m2
BYA, byggas. Avstånd mellan byggnad och lottgräns ska vara minst
3 m. Högsta höjd (höjd till taknock) får ej överstiga 3,5 meter. Kolonistugan är inte avsedd
för övernattning och ska inte vara ansluten till vatten och avlopp.
På en kolonilott mindre än 200 m2 får ett förråd eller växthus byggas. Byggnadsytan får inte
överstiga 6 m² byggyta. Avstånd till lottgräns ska vara minst 3 m. Högsta höjd (höjd till taknock) får ej överstiga 3,5 meter.
Under förutsättning att bestämmelser om placering, utformning och utförande följs krävs inte bygglov för uppförande av kolonistuga och växthus.
Kolonilottsinnehavare ska ha koloniträdgårdsföreningens styrelses skriftliga godkännande innan en kolonistuga eller förrådsbod kan uppföras. Koloniföreningens styrelse ska redovisa varje ny kolonistuga med ritningar och godkännande för Komfast, arrendegivaren.
Denna skyldighet ska skrivas in i arrendekontraktet.
Natur och rekreation
I dag finns inom området koloniträdgården Kaprifolen med 46 kolonilotter varav ca 30 st är bebyggda. Anemonen har 30-60 kolonilotter med en storlek av
150-300 m2.
Planen syftar till, att vid naturreservatets entré, skapa en koloniträdgård som är attraktiv inte bara för kolonilottsinnehavarna utan också för den allmänhet som promenerar till
naturreservatet. En del av området utformas som en öppen yta för lek och spontan idrott.
Gångvägar och öppna, icke odlade, ytor inom koloniträdgårdarna ska vara öppna för allmän gångtrafik. Detta innebär att rekreationsvärdet inom området kommer att öka.

Parkering
Ny parkering för ca 20 bilar anordnas i anslutning till infarten. Befintlig parkeringsyta för ett fåtal bilar finns i nordvästra delen av Kaprifolens område.
Störningar
Parkeringar, belysning, m.m. ska planeras så att störningar för naturpark och strövområde minimeras.
Tillgänglighet
Området kommer att utformas så att tillgänglighet för funktionshindrade till området och
till viktiga målpunkter inom området i mesta möjliga mån tillgodoses.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i området. Befintlig vattenledning är en sommarvattenledning. Gemensam byggnad ansluts till vatten och avlopp. Tappställen för bevattning ska anordnas i den nya koloniträdgården.
Dagvatten
Det finns en liten risk att kemikalier från bekämpningsmedel och läckage av näringsämnen från koloniområdet påverkar Märstaån och, i förlängningen, Mälaren som recipient. Det är därför viktigt att arrendeavtalet innehåller information och råd för användning av
bekämpningsmedel och gödsel.
Mängden dagvatten från området förändras ytterst lite. Dagvatten från väg- och parkeringsytor infiltreras i grusytor och diken.
El och tele
Området är i dag anslutet till elnätet.